ЗМІСТ

Стор.

 

 

Квантова фізика живого та її теоретичні основи.

quantum physics of the alive and it’s theoretical basis.

 

 

 

Дискусія. discussion

 

 

 

Корниенко Н.Е.

О развитии нелинейно-квантовой макрофизики
и нелинейно-волновой модели «энергетических каналов» живых организмов (о природе китайских меридианов)
………………………………………………………………..

5

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Ісакова А.А., Жураківський Р.О., Говорун Д.М.

ПОВНИЙ КОНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ 2'-ДЕЗОКСИ-5-БРОМУРИДИНУ,
БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВОГО МУТАГЕНУ, НЕЕМПІРИЧНИМ КВАНТОВО-МЕХАНІЧНИМ МЕТОДОМ ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ
…………………………………………………………………......

23

Мединська К.О., Омельянюк В.С., Грибова М.І., Давидовська Т.Л., Нурищенко Н.Є.,
Пелюх Л.І., Черноморець П.М.

ВПЛИВ КАЛЬЦІЮ НА ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ АКТОМІОЗИНУ
ПРИ ДІЇ УЛЬТРАЗВУКУ РІЗНИХ РЕЖИМІВ
.…………………………………………………………...…...

34

Бычко А.В., Артеменко А.Ю., Лозовой В.П., Рыбальченко В.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГИДРАТАЦИИ ПИРИДИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА «ЛИПИД-ВОДНЫЙ РАСТВОР ЭЛЕКТРОЛИТА» ………………………………….

39

 

 

КЛІТИННА БІОФІЗИКА. CELL BIOPHYSICS

 

 

 

Нардід О.А.

ВІДНОВЛЕННЯ СПІНОВОГО ЗОНДА В ОЦІНЦІ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ …...

44

Нардід О.А.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ

СПІНОВОГО ЗОНДА В СУСПЕНЗІЇ МІТОХОНДРІЙ ……………………………………………………….

50

Давидовська Т.Л., Мірошниченко М.С., Цимбалюк О.В., Іванов О.Я., Нурищенко Н.Є.

Са2+- та Са2+-кальмодулін залежне скорочення
скінованих гладеньких м’язів та його моделювання
…………………………………….

56

 

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА І РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА.

ELECTROMAGNETIC AND RADIATION BIOPHYsics

 

 

 

Раєцька Я.Б., Остапченко Л.І., Дробінська О.В.

СТАН ПРОЦЕСІВ ПОЛ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
У ЩУРІВ З КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА ЗА УМОВ ЛОКАЛЬНОГО РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ
………………………………………………..

62

Демцун Н.А., Махонина М.М., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ПЛАНАРИЙ DUGESIA TIGRINA ………………………………………………………

68

Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Мирошниченко Н.С., Артеменко А.Ю.

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КРАЙНЕ ИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА СОБСТВЕНУЮ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА В УСЛОВИЯХ
ЕГО НАСЫЩЕНИЯ ХЛОРОФОРМОМ
……………………………………………………………………….

74

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Чуян Е.Н., Раваева М.Ю., Трибрат Н.С.

НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА: ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕССЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ……………………………………...

82

 

 

Чуян Е.Н., Бирюкова Е.А., Раваева М.Ю.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭМИ КВЧ …………………………………………………...

 

91

Новікова З. М., Радченко С. П.

ОЦІНКА діагностичної ЗДАТНОСТІ модельних параметрів тканини
при вузлових утвореннях
……………………………………………………………………………...

99

Пахомова А.О., Коваленко О.А., Говоруха Т.М., Бабан В.М., Макарчук М.Ю.

ЗМІНА ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ТА ЛІПОПЕРОКСИДНИХ ПРОЦЕСІВ В ТКАНИНІ ПЕЧІНКИ ГОСТРО АЛКОГОЛІЗОВАНИХ ЩУРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ КВЕРЦЕТИНУ ПРОТЯГОМ 14 ДІБ ………..

105

Харченко О.І., Чайка В.О., Гавриш Л.І., Остапченко Л.І., Різун О.В.

МЕТАБОЛІЗМ ЕТАНОЛУ В РІЗНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ……………………………………………………………………………...

111

Василенко Є.О., Раєцька Я.Б., Степанов Ю.В., Остапчнко Л.І., Чайка В.О.

ВПЛИВ КВЕРЦИТИНУ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ І ПРОЦЕСІВ ПОЛ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ЩУРІВ …………………………...

116

Картіфузова Ж.В., Решетнік Є.М., Бондзик О.В., Весельський С.П., Макарчук М.Ю.

ВПЛИВ ОПІОЇДНИХ ПЕПТИДІВ НА ХОЛЕРЕЗ У ЩУРІВ З ПІДГОСТРИМ АЛКОГОЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ ……………………………………………………………………………………….

120

Штанова Л.Я.

ЕФЕКТИ ЕКЗОГЕННОГО ТА ЕНДОГЕННОГО OКСИДУ АЗОТУ НА КИСЛУ ШЛУНКОВУ СЕКРЕЦІЮ У ЩУРІВ …………………………………………………………………………………………...

128

Максимович Я.С., Дробінська О.В., Остапченко Л.І.

РОЛЬ ІЗОФОРМ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ В УЛЬЦЕРОГЕНЕЗІ ……………………………………….

134

Мандрик С.Я., Максимович Я.С., Капустян Л.М., Дробінська О.В., Сидорик Л.Л., Остапченко Л.І.

ЕКСПРЕСІЯ БІЛКІВ ТЕПЛОВОГО ШОКУ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТРЕСОВОЇ ВИРАЗКИ …………………………………………….

139

Гайда Л.М., Дробінська О. В., Тимошенко М.О., Остапченко Л.І.

АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНЗАЛЕЖНИХ ФЕРМЕНТІВ ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИН ТА ГЕПАТОЦИТІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ ……………………….

144

Сергійчук А.А., Ковальова В.А., Степанов Ю.В., Дробінська Л.В., Остапченко Л.І.

АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ В КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ РІЗНИХ ЧИННИКІВ ……………………………………………………...

149

Урсуленко В.И.

Хирургическое лечение  постинфарктных аневризм левого желудочка при использовании разных способов  пластики  левого желудочка после аневризмэктомии у больных ИБС …………………………………………………………………...

152

Коцан І. Я., Крамаревич Т. В.

Особливості функції апарату зовнішнього дихання у молоді постпубертатного періоду онтогенезу …………………………………………………………..

161

Ноздренко Д.Н.

Реакции нейронов сенсомоторной коры кошки при выполнении сгибательных движений локтевого сустава при постоянной внешней нагрузке ………………….

166

Чорноморець П.М., Нурищенко Н.Є.

ЗАПАЛЕННЯ ПРИ М’ЯЗОВІЙ ТРАВМІ: ПОШКОДЖУЮЧА ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ДІЯ ............…..

171

Рецензії.

recensions

 

 

 

Лычак М.М.

космическая погода и БИОЛОГИЧЕСКИЕ процессы (Рецензия на коллективную монографию Мартынюка В.С., Темурьянц Н.А., Владимирского Б.М. У природы нет плохой погоды: Космическая погода в нашей жизни. - Киев, 2008. ………………………………...

175

Эту книгу можно купить в книжном интернет-магазине "Альфа-Омега"

С избранными материалами книги можно ознакомиться на блоге http://cosmo-bio.blogspot.com