ЗМІСТ

Стор.

Титульні сторінки. Title pages

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПИТАННЯ ФІЗИКИ ЖИВОГО.
Interdisciplinary problems of physics of the alive

 

 

Корниенко Н.Е.

РАЗВИТИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕПЦИИ РАСТВОРОВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ ЖИВОГО 1. РЕЗОНАНСНЫЕ СВОЙСТВА РАСТВОРИМОСТИ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И СКОРОСТИ ЗВУКА В РАСТВОРАХ, СВЯЗЬ С КРИТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, БЕСКОНЕЧНАЯ И ОГРАНИЧЕННАЯ РАСТВОРИМОСТЬ ...........................................

5

 

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Пивоваренко Ю.В., Шевченко В.Б., Ляхов А.М.Макара В.А.

Влияние видимого света на свойства раствовров ДНК ..........

40

 

 

КЛІТИННА БІОФІЗИКА. CELL BIOPHYSICS

 

 

 

Бура М.В.

вплив рН середовища на активність Na+, K+-АТФази вюна misgurnus fossilis L. впродовж раннього ембріогенезу ......

44

Радченко Н.В., Давидовська Т.Л., Цимбалюк О.В., Меленевська Н.В., Мірошниченко М.С., Холодна Л.С.

Модульовані фактором переносу до Candida гальмівні ефекти аденозинтрифосфорної кислоти та нітропрусиду натрію на гладенькі мязи taenia coli .....................................................................

49

Федорович З.Я., Личковський Е.І., Санагурський Д.І.

ДИНАМІКА КОНЦЕНТРАЦІЙ ІОНІВ ТА НЕОДНОРІДНИЙ РОЗПОДІЛ ДЕБАЄВСЬКОЇ ДОВЖИНИ НА МЕМБРАНАХ ЗАРОДКОВИХ КЛІТИН .......

55

Паливода К.О.

ДІЯ стауроспоринА ЯК ІНДУКТОРА апоптозу У ТИМОЦИТАХ та Т- лімфоцитАХ JURKAT ............

62

Цапенко П.К., Оглобля О.В., Лященко Т.П.

ВПЛИВ БОМБЕЗИНУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ..................

68

 

 

 

ЕЛЕКТромагнітна ТА радіаційна біофізика. Electromagnetic and Radiarion Biophysics

 

 

Ватліцова О.C., Клепко А.В., Андрейченко С.B.

РАДІОСТИМУЛЮЮЧА ДІЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ НА ОВУЛЯЦІЮ ЩУРІВ ...........

73

Чуян Е.Н.. Трибрат Н.С., Раваева М.Ю., Древетняк Н.А.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛДФ-МЕТРИИ ВО ВРЕМЯ ОДНОКРАТНОГО КВЧ-ВОЗДЕЙСТВИЯ ............

76

Мартынюк В.C., Ислямов Р. И.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ СЛАБОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО

ПОЛЯ И ГИПОКИНЕЗИИ НА активность НАДH-дегидрогеназ и сукцинатдегидрогеназы

В РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ....

89

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Бузинська Н.О., Дзержинський М.Е., Пазюк Л.М., Олексієнко Н.В.

РОЛЬ КАТЕХОЛАМІНІВ ТА АЦЕТИЛХОЛІНУ В РЕГУЛЯЦІЇ ГІПОТАЛАМО-АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ ПТАХІВ ............................

94

Дворщенко К.О., Бервен О.Л., Гайда Л.М., Степанов Ю.В.

АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ  ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА ...

98

Диль О. Д., Мінченко О. Г., Виноградова К. Г.

Сучасні підходи до визначення парацетамолу в багатокомпонентних лікарських препаратах  високоефективною рідинною хроматографією ........

102

Євтушенко Н.В., Євтушенко М.Є.

Роль репарації та імунітету при канцерогенезі ...........

105

Харченко О.І., Чайка В.О., Богун Л.І., Ковальова В.А., Остапченко Л.І.

Вплив оцтовокислого цинку на фосфоліпідний склад плазматичних мембран різних органів щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації  ..............................................................

112

Корольова Д.С.

ОТРИМАННЯ МЕЗОТРОМБІНУ ПРОМІЖНОГО ПРОДУКТУ АКТИВАЦІЇ ПРОТРОМБІНУ .........

120

Костенко С.С., Куценко Т.В.

Розробка компютерної методики тестування прямого і зворотнього ефектів Струпа.

123

Пасічніченко О.М., Виноградова О.О., Янчук П.І.

ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНЕ СКОРОЧЕННЯ ВОРІТНОЇ ВЕНИ ПЕЧІНКИ ЩУРА ПІД ДІЄЮ АЦЕТИЛХОЛІНУ ТА НОРАДРЕНАЛІНУ .............

127

Рахметов А.Д., Кот Л.І., Богданова О.В., Остапченко Л.І., Цудзевич Б.О.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В КЛІТИНАХ ТИМУСУ ТА СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕС-ІНДУКОВАНИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА ПРИ ВВЕДЕННІ ІНГІБІТОРА ПРОТОННОЇ ПОМПИ ................................

130

Топчій Н. М.

ОСОБЛИВОСТІ ВАРИАБЕЛЬНОГО МЕТИЛЮВАННЯ ДНК ПІД ЧАС СТАРІННЯ ЛИСТКІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКА (Beta vulraris L.) .............................................................................................

136

Раєцька Я.Б., Остапченко Л.І., Дробінська О. В., Гавриш Л.І., Строцька Є.А., Торгало Є.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА СИГНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЦИКЛІЧНИХ НУКЛЕОТИДІВ ЗА УМОВ ЗЛОЯКІСНОГО РОСТУ І ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ...........

143

Книшов Г.В., Броварець О.О., Настенко Є.А., Забашта Ю.Ф.,. Бешляга В.М/, Максименко В.Б.,
Захарова В.П., Костенко Ю.А.

СКОРОЧЕННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ЛЮДИНИ ЯК СПІРАЛЬНО ПОБУДОВАНОЇ СТРУКТУРИ. ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕТОДУ ........................................................

148

Мкртчян Л.Н.

О новой стратегии в профилактической онкологии  ........

155

Коцан І.Я., Козачук Н.О., Кутрій Л.В.

реактивність відносної потужності ЕЕГ під час диверегентного мислення у полезележних і поленезеалежних досліджуваних .........

169

Вишневский В.Г., Костюк А.С., Темурьянц Н.А.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ .....

174

Можеїтова О.А., Нурищенко Н.Є., Горенко З.А., Карбовська Л.С., Лященко Т.П.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ В ЖОВЧІ СОБАК ТА ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОСТАГЛАНДИНУ F2α ......

179

Макарчук М.Ю., Чікіна Л.В., Янчук П.І., Федорчук С.В., Трушина В.А.

ЗВЯЗОК СТАНУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗДАТНОСТІ ДО ОРІЄНТАЦІЇ В ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ...........

185

Чуян Е.Н., Горная О.И.

Изменение двигательной активности животных с разным профилем моторной асимметрии в условиях гипокинезии .........

193

Макарчук М.Ю., Чинкін А.А.

ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ
ПРАВШІВ І ЛІВШІВ У ВІЦІ ВІД 4 ДО 7 РОКІВ
..............

200

Чуян Е.Н., Никифоров И.Р., Раваева М.Ю., Бирюкова Е.А., Богданова О.Д.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПОД ВЛИЯНИЕМ  НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ........

206