ЗМІСТ         2010  T.18   N1

Стор.

 

ТИТУЛЬНІ СТОРІНКИ

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Броварець О.О., Говорун Д.М.

ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНА ТАУТОМЕРИЗАЦІЯ ТА КОНФОРМАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ ДЕЯКИХ КЛАСИЧНИХ МУТАГЕНІВ-ПОХІДНИХ ПУРИНОВИХ ОСНОВ ДНК: КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

5

Костюков В.В.

ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА HOECHST 33258
C ДВУСПИРАЛЬНОЙ ДНК
.............

18

 

 

БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ. BIOPHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS

 

 

 

Генега А.Б., Яремкевич О.С., Мандзинець С.М., Бура М.В., Остапів Д.Д., Санагурський Д.І.

ШВИДКІСТЬ ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ ЗАРОДКІВ ВЮНА ЗА УМОВ ВПЛИВУ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ НАФТОХІНОНУ ..................

27

Зинченко А.А., Шаталов В.М.

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРЕННОГО В КРОВИ ВОЗДУХА НА ДИНАМИКУ СВЕРТЫВАНИЯ .................

31

Крижановський С. А., Тукаєв С. В., Піскорська Н. Г., Чернінський А. О., Зима І. Г., Макарчук М. Ю.

ЧАСТОТНА СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАПАМЯТОВУВАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ... ................

36

Левківська Л. В., Ноздренко Д.М., Мірошниченко М.С.

ЗМІНА СИЛИ СКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНИХ МЯЗІВ ПІД ВПЛИВОМ ПІРІМІФОСМЕТИЛУ .................

42

Цимбалюк О.В., Родік Р.В., Кальченко В.І., Костерін С.О.

МЕХАНОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СКОРОТЛИВОЇ АКТИВНОСТІ ГЛАДЕНЬКИХ МЯЗІВ CAECUM ЩУРА ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ДІЇ КАЛІКСАРЕНУ С107 IN VIVO .....................................

47

Чернінський А. О., Собіщанський С. О., Крижановський С. А., Зима І. Г., Піскорська Н. Г., Макарчук М. Ю.

ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ВИКЛИКАНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ НЕЗАЛЕЖНИХ КОМПОНЕНТІВ ..................................................

52

 

 

БІОФІЗИКА НАНОМАТЕРІАЛІВ. BIOPHYSICS OF NANOMATERIALS

 

 

 

Шевченко В. Б., Макара В. А., Даценко О. I., Веблая Т. С.

МОДИФІКАЦІЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ................

61

 

 

ЕЛЕКТромагнітна ТА радіаційна біофізика.
Electromagnetic and RadiaTion Biophysics

 

 

Собко В.М., Мартинюк В.С., Гудкова Д.О.

ПРОТЕКТОРНА ДІЯ МЕЛАНІНУ НА ПЕРОКСИД-ІНДУКОВАНЕ УШКОДЖЕННЯ ТА ЗАПРОГРАМОВАНУ ЗАГИБЕЛЬ ТИМОЦИТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЮ 8 Гц

65

Цейслєр Ю.В., Мартинюк В.C.

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДНИЗьКОЇ ЧАСТОТИ НА АБСОРБЦІЙНІ СПЕКТРИ МЕТГЕМОГЛОБІНУ В УМОВАХ ЙОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БЕНЗОЛОМ ..............................................................

71

 

 

ЕКОЛОГІЧНА БІОФІЗИКА. ECOLOGICAL BIOPHYSICS

 

 

 

Лукашов Д.В.

МЕТАЛОТІОНЕЇНИ МОЛЮСКІВ ЯК БІОХІМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ПОЛІМЕТАЛІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

76

Рудь Ю. П.

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ІРИДОВІРУС КОМАРА AEDES FLAVESCENS .................

81

 

 

ТЕОРЕТИЧНА БІОФІЗИКА. THEOTETICAL BIOPHYSICS

 

 

 

Санагурський Д. І.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ І РОЗПІЗНАВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ...................

85

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Бурлова-Васильева Н. К., Савчук О. М., Краснобрижа Є. М., Волков Г. Л.

РОЗРОБКА МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРЕПТОКІНАЗИ НА ТРОМБОЦИТИ .

89

Галкін О.В., Мінченко О.Г.

ТРАНСКРИПЦІЙНИЙ ФАКТОР ZXDC ПРИЙМАЄ УЧАСТЬ У РЕГУЛЯЦІЇ ПРОЦЕСІВ МІЄЛОЇДНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ..............

95

Дворщенко К.О., Берегова Т.В., Остапченко Л.І.

ДИНАМІКА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОЇ ШЛУНКОВОЇ ГІПОХЛОРГІДРІЇ ........................................

104

Доценко О.И., Доценко В.А., Мищенко А.М.

АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В ЭРИТРОЦИТАХ И НЕКОТОРЫХ ТКАНЯХ МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ ...................................

107

Конопельнюк В.В., Галенова Т.І., Богданова О.В., Остапченко Л.І.

РІВЕНЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1β ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ....................

114

Мінченко Д.О., Божко І.В., Зінченко Т.О., Кузнєцова А.Ю., Дуган О.М., Яворовський О.П., Мінченко О.Г.

ВПЛИВ НАНОЧАСТОК СРІБЛА НА ЕКСПРЕСІЮ SNF1/AMP-АКТИВУЄМОЇ ПРОТЕЇНКІНАЗИ ТА КАЗЕЇНКІНАЗИ-1ЕПСІЛОН У РІЗНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ ....................

118

Орловский А.А., Шляховенко В.А., Мосиенко В.С., Карнаушенко Е.В., Вербиненко А.В., Милиневская В.А., Залеток С.П.

ОПТИМУМ И ПЕССИМУМ СИЛЫ РАЗДРАЖЕНИЯ В ЯВЛЕНИЯХ МОДУЛЯЦИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ВАКЦИНОТЕРАПИИ ....

125

Савчук О.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЯВИ В КРОВОТОЦІ БІЛКІВ-МАРКЕРІВ ГЕМОСТАТИЧНОГО
ДИСБАЛАНСУ ОРГАНІЗМА
....................

132

Самоніна Г.О., Горенко З.А., Весельський С.П., Макарчук М.Ю.

ВПЛИВ ВАЗОПРЕСИНУ І ОКСИТОЦИНУ НА СПЕКТР КОНЮГАТІВ БІЛІРУБІНУ В ЖОВЧІ ЩУРІВ ................

138

Толстанова Г.М., Остапченко Л.І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙТРАЛІЗУЮЧОГО АНТИТІЛА ДО ФАКТОРА РОСТУ КРОВОНОСНИХ СУДИН
ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ
.................

144

Урсуленко В.И., Мирошниченко Н.С., Прудкий И.И., Дзахоева Л.С., Береговой А.А.,Клименко Л.А., Клименко С.Г., Осипенко Н.С.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СЕРДЦЕ С КАРДИОПЛЕГИЕЙ И ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ ...

148

Фалалеева Т.М., Самонина Г.Е., Береговая Т.В., Дзюбенко Н.В., Андреева Л.А.

ВЛИЯНИЕ ГЛИПРОЛИНОВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И МАССУ ТЕЛА КРЫС В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ ............................................

154

Кондратюк А.С., Гриненко Т.В.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФІБРИНОГЕНУ В ПЛАЗМІ КРОВІ
ТУРБІДИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ З ВИКОРИСТАННЯМ АНЦИСТРОНУ
..................

160

Мединська К.О., Шелюк О.В., Літюга В.В., Омельянюк В.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПОШКОДЖЕННЯ ОКИСНО-МОДИФІКОВАНОГО АКТОМІОЗИНУ СКЕЛЕТНИХ МЯЗІВ КРОЛЯ ЗА ДІЇ УЛЬТРАЗВУКУ......................................

164