ЗМІСТ № 2 2010

Стор.

TITLE PAGES

 

 

Біофізика. 

biophysics.

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА БІОФІЗИКА. MOLECULAR BIOPHYSICS

 

 

 

Броварець О.О., Говорун Д.М.

Внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційна мінливість деяких класичних мутагенів - похідних цитозину: квантово-хімічне дослідження ....

5

Булавин Л.А., Маломуж Н.П.

Динамический фазовый переход в воде как важнейший фактор провоцирования денатурации белков в теплокровных организмах .

16

Cмирнов А.Н.

Надмолекулярные комплексы воды: эмулоны .

23

Костюков В.В., Евстигнеев М.П.

Изменение гидратации при связывании лигандов с малым

желобком ДНК .....

34

Мартынюк В.С., Громозова Е.Н., Лукьяненко И.В., Цейcлер Ю.В.

Вариабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия как одна из причин метахромазии ..

41

 

 

БІОФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ. BIOPHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS

 

 

 

Васильев А.Н., Кисляк С.В.

МОДЕЛЬ ЭКЗОЦИТОЗА МЕДИАТОРА В ....

47

Іванов О.Я., Ляховецький Р.В.

МОДЕЛЬ ПОДВІЙНОГО  СИНЦИТІЮ  СІТКІВКИ  ОКА ..

53

 

 

ЕЛЕКТромагнітна ТА радіаційна біофізика.
Electromagnetic and RadiaTion Biophysics

 

 

Богатина Н.И., Шейкина Н.В.

АКТИВАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ сверхнизких ДОЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОМБИНИРОВАННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ .......

58

Sobko V., Martynyuk V., Shevchenko V., Ratushna O.

EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD WITH 8 Hz FREQUENCY ON THE CELL INJURY AND PROGRAMMED CELL DEATH CAUSED BY NANOSTRUCTURED SILICON AND HYDROGEN PEROXIDE ..

63

 

 

Медико-біологічне застосування.

medical-biological application

 

 

 

Карбовська Л.С., Горенко З.А., Лисай І.П., Бабан В.М., Весельський С.П.

ВПЛИВ ОКСИТОЦИНУ НА РІВЕНЬ ЖОВЧОУТВОРЕННЯ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖОВЧІ У ЩУРІВ ...

70

Швайко С.Є., Пахолок О.Ю., Дмитрова О.Р.

Вікові особливості Просторової синхронізації тета-ритму під час мислительної діяльності у дівчат ..

75

Чайка В.О., Харченко О.І., Богун Л.І., Остапченко Л.І.

Вплив оцтовокислого цинку на АКТИВНІСТЬ  АЛКОГОЛЬ- ТА АЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ ПЕЧІНКИ щурів з ХРОНІЧНОЮ алкогольною залежністю .....

80

Чернінський А. О., Крижановський С. А., Тукаєв С. В., Піскорська Н. Г., Зима І. Г., Макарчук М. Ю.

ЗВЯЗОК ФОНОВИХ ТА РЕАКТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕЕГ ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ ДІЯЛЬНОСТІ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАСИЧЕНОСТІ ...

85

Чернишенко В.О.

Кінетика гідролізу амідних субстратів фібриногеназою з отрути
Echis ultisquamatis....

92

Дворщенко К.О., Остапченко Л.І., Вакал С.Е., Фалалєєва Т.М., Янковський Д.С.

ДІЯ МУЛЬТИПРОБІОТИКУ СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ НА ДИНАМІКУ ОКИСНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ РІВНОВАГИ У ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОАЦИДНОГО СТАНУ.....

 

 

96

Garmanchuk L.V., Yanish Yu.V., Nepiyvoda Н.D., Lavrova K.V., Ostapchenko L.I.

INFLUENCE OF EGF AND HERCEPTIN ON THE ELECTROKINETIC PROPERTIES

OF MCF-7 CELLS........

101

Ковальова В.А., Моргаєнко О.О., Степанов Ю.В.

ВМІСТ ЛІПІДІВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРОКСИДАЦІЇ В ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСІНДУКОВАНИХ ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА......

106

Minchenko D. M., Karbovsky L.L., Terletsky B.M., Hubenya O. V., Moenner M., Minchenko O.G.

EFFECT OF hypoxia, glutamine and glucose deprivation  on the expression of cyclin B1, B2, C, G1, H, I, Т2 and some cyclin-dependent genes in glioma cells....

110

Есьман С.С., Мамилов С.А., Трушина В.А.

НЕИНВАЗИВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАСЫЩЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ КИСЛОРОДОМ ..

121

Зима І.Г., Піскорська Н.Г., Крижанівський С.А., Тукаєв С.В. , Залевська О.В., Макарчук М.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ  МОЗКОВОГО ЕЛЕКТРОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ В СТАНІ ПРОЛОНГОВАНОГО СПОКОЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ЇЇ ЕМОЦІЙНОЇ РЕАКЦІЇ (ТЕСТ БОЙКО).....

127

Раєцька Я.Б., Строцька Є.А., Мандрик С.Я., Преображенська Т.Д., Остапченко Л.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛУ ЗА УМОВ ЗЛОЯКІСНОГО РОСТУ ТА ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ .....

136

Рибалко А.В., Коваленко С.О.

Зміни центральної гемодинаміки та хвильової структури серцевого ритму при імпульсній офтальмофотостимуляції....

142

Головчак Н.П., Коцюмбас Г.І., Бішко О.І., Санагурський Д.І.

прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз печінки птиці за Дії гіпохлориту натрію різних концентрацій........

146

Моренко А. Г., Павлович О. С.

ДИНАМІКА ПРОСТОРОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ Й ДЕСИНХРОНІЗАЦІЇ БІОПОТЕНЦІАЛІВ ЕЕГ ПРИ ЗМІНАХ ТЕМПУ ВИКОНАННЯ СЛУХО-МОТОРНИХ КООРДИНАЦІЙ ЛЮДИНОЮ.....

153

 

 

Видатні постаті.   Famous persons

 

 

 

Поляк Э.А.

Исследования А.Л. Чижевского и элементы периодичности реформ и военно-политических акций в России и бывшем СССР в XIXXXI вв (к 115 ЕТИю СО ДНЯ рождения а.л.чИЖЕВСКОГО) .................................................................................................

162